મહિલાઓના અનુસંધાનમાં ભારતીય બંધારણીની જોગવાઈઓ

Hits: 110ભારતનું બંધારણ સ્ત્રીઓને ફક્ત સમાનતા જ આપતું નથી;પરંતુ મહિલાઓની તરફેણમાં તે રાજયને સમર્થ બનાવે છે.…

બંધારણમાં સુધારાની પદ્ધતિ અને વિવિધ બંધારણીય સુધારાઓ

Hits: 720બંધારણમાં સુધારાની પદ્ધતિ ભારતીય બંધારણમાં કોઈપણ સુધારો કરવો હોય તો તે સુધારો કરવા માટેની ત્રણ…

ભારતનું બંધારણ: ભાગ-6: વિશ્વના પ્રમુખ બંધારણોનો પ્રભાવ

Hits: 137ભારતીય બંધારણ પર વિવિધ દેશોના બંધારણની પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ અસરો જોવા મળે છે. જોકે આ બંધારણનો…

ભારત નું બંધારણ: ભાગ-5: પ્રમુખ વિશેષતાઓ

Hits: 174ભારત ના બંધારણ ની વિશેષતા જ કૈક અલગ છે. ભારત નું બંધારણ પુરા વિશ્વ નું…

ભારતનું બંધારણ: ભાગ-4: સંરચના

Hits: 351“અમે ભારતના લોકો, ભારતને એક સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, પંથનિરપેક્ષ, લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરી, તેના સમસ્ત…

ભારત નું બંધારણ: ભાગ-3: બંધારણ સભા

Hits: 519બંધારણ ઘડવા માટે રચાયેલી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની સમિતિને ‘બંધારણા સભા’ કહે છે. આ સભાની કુલ સભ્ય…

ભારત નું બંધારણ: ભાગ-2: પૃષ્ઠભૂમિ

Hits: 352ભરત ના બંધારણ પહેલા પણ ભારત માં કાયદાઓ લાગુ પડતા હતા અને આજે પણ આ…

ભારતનું બંધારણ: ભાગ-1: પરિચય

Hits: 486ભારત દેશ ધર્મનિરપેક્ષ, પ્રજાસત્તાક, સંસદીય પ્રણાલી ધરાવનાર ગણરાજ્ય છે જેનું સંચાલન, દિશાનિર્દેશન, તમામ કાયદાઓનો સંગ્રહ…

error: Content is protected !!