ઇન્ટીગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ પ્રોટેકશન સ્કીમ (ICPS)

Hits: 67ઇન્ટીગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ પ્રોટેકશન સ્કીમ એટલે કે સંકલિત બાળ સુરક્ષાની યોજના જેનો મુખ્ય ધ્યેય બાળકો માટે…

રાષ્ટ્રીય કૌટુંબિક આર્થિક સહાય યોજના (નેશનલ ફેમીલી બેનીફીટ સ્કીમ)

Hits: 97કોને લાભ મળી શકે ? સહાયની પાત્રતા માટે ભારત સરકારે નકકી કરેલ ધોરણો મુજબ ગરીબી…

વૃધ્ધ કલ્યાણ (ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેન્શન યોજના) યોજના

Hits: 143પાત્રતાનું ધોરણ: ૬૦ વર્ષ કે તેથી વધુ વય ઉમરના પ્રમાણપત્ર માટે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડીકલ…

વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન સહાય, વિકલાંગના કુટુંબીજનને વીમા સહાય યોજના, વિકલાંગ લગન સહાય યોજના

Hits: 188વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન સહાય વિકલાંગ વિધવા બહેનને મકાન સહાય મેળવવાની પાત્રતા: ૧૮ થી ૬૦…

ઈન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ અને સંત સુરદાસ યોજના

Hits: 133(તીવ્ર વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિને આર્થિક સહાય આપવા માટેની યોજના) લાભ કોને મળવાપાત્ર થાય અરજદારની ઉમર…

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવાની યોજના

Hits: 36શિષ્યવૃત્તિ મેળવવાની પાત્રતા અભ્યાસ કરતાં વિકલાંગ/વિકલાંગ વિદ્યાર્થીની વિકલાંગતાની ટકાવારી ૪૦% થી ઓછી ન હોવી જોઈએ.…

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને સાધન સહાય આપવાની યોજના

Hits: 128વિકલાંગ આર્થિક સાધન સહાય કોને મળે (તેની પાત્રતા) અરજદારની ઉમર ૫ (પાંચ) વર્ષ થી પO…

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની યોજના

Hits: 293એસ.ટી.બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની પાત્રતા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલ આવક રૂ. ૨.૫૦ લાખથી ઓછી…

સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજનાઓની માહિતી

Hits: 231સમાજ સુરક્ષા ખાતાની પ્રવૃત્તિઓ મુખ્યત્વે સમાજના નબળા વર્ગો જેવા કે અનાથ, નિરાધાર, ગુન્હાવૃત્તિ તરફ વળેલા…

ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના

Hits: 119ભારત દેશમાં મહિલાઓને જરૂર જેટલો પૌષ્ટિક આહાર મળતો નથી. દેશમાં અડધો અડધ મહિલાઓ ફિકાશવાળી છે…

error: Content is protected !!