કાયદાઓ

Hits: 47

અહીં તમે ભારત દેશ ના તમામ કાયદાઓ મેળવી શકશો. આ કાયદાઓ તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પ્યુટર પર ડાઉનલોડ કરવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો.


લોકપાલ ને લગતા કાયદા:

The Gujarat Lokpal Act, 1986 (ગુજરાતી)

The Gujarat Lokpal Rule, 1989 (ગુજરાતી)


બાળ લગ્નો ને લગતા કાયદા:error: Content is protected !!