જમીન મહેસુલ કાયદો 1879 ની કલમ 203 હેઠળની વિવાદ અરજી કલેક્ટર કચેરીમાં કઈ કરવી?

Hits: 826જમીન મહેસુલ અધિનિયમમાં અથવા તે સમયમાં અમલમાં હોય તેવા કોઈ કાયદામાં વિરુધ્ધની કોઈ સ્પષ્ટ જોગવાઈ…

error: Content is protected !!