સ્વાસ્‍થ્‍ય પરમિટ : નિયમ ૬૪ – બી હેઠળ : રાજ્યબહારની વ્યક્તિને દારૂનો વપરાશ કરવાની પરવાનગી

Hits: 256મુંબઇ વિદેશી દારૂ નિયમો, ૧૯૫૩ ના નિયમ ૬૪-બી હેઠળ ગુજરાત રાજયમાં હાલ વસતી એવી વ્યકિતઓ…

error: Content is protected !!