સીવીલ પ્રોસિઝર કોડ હેઠળ સાક્ષીઓના નિવેદનો ની નોંધ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે.

Hits: 112સાક્ષીઓના નિવેદન સિવિલ પ્રોસિજર કોડના ઓર્ડર XVIII ના નિયમ 4 થી 16 માં જણાવેલ છે.…

વેચાણ દસ્તાવેજ કરી વેચનારે બીજા વ્યક્તિ ને બીજો દસ્તાવેજ બનાવી દીધો, હવે શું કરવું ?

Hits: 949રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ ની લાંબા સમય સુધી રેવન્યુ રેકર્ડ પર નોંધ પાડવાની રહી જવાથી મૂળ…

error: Content is protected !!