વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન સહાય, વિકલાંગના કુટુંબીજનને વીમા સહાય યોજના, વિકલાંગ લગન સહાય યોજના

Hits: 188વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન સહાય વિકલાંગ વિધવા બહેનને મકાન સહાય મેળવવાની પાત્રતા: ૧૮ થી ૬૦…

ઈન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ અને સંત સુરદાસ યોજના

Hits: 133(તીવ્ર વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિને આર્થિક સહાય આપવા માટેની યોજના) લાભ કોને મળવાપાત્ર થાય અરજદારની ઉમર…

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવાની યોજના

Hits: 36શિષ્યવૃત્તિ મેળવવાની પાત્રતા અભ્યાસ કરતાં વિકલાંગ/વિકલાંગ વિદ્યાર્થીની વિકલાંગતાની ટકાવારી ૪૦% થી ઓછી ન હોવી જોઈએ.…

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને સાધન સહાય આપવાની યોજના

Hits: 128વિકલાંગ આર્થિક સાધન સહાય કોને મળે (તેની પાત્રતા) અરજદારની ઉમર ૫ (પાંચ) વર્ષ થી પO…

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની યોજના

Hits: 293એસ.ટી.બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની પાત્રતા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલ આવક રૂ. ૨.૫૦ લાખથી ઓછી…

સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજનાઓની માહિતી

Hits: 231સમાજ સુરક્ષા ખાતાની પ્રવૃત્તિઓ મુખ્યત્વે સમાજના નબળા વર્ગો જેવા કે અનાથ, નિરાધાર, ગુન્હાવૃત્તિ તરફ વળેલા…

error: Content is protected !!