શાંત ગુજરાતમાં અશાંત ધારો હવે વધુ કડક, નવો અશાંત ધારો કોના માટે? એ બધું જે તમે જાણવા માગો છો……

Hits: 566 સરકારની મંજૂરી વિના થયેલી મિલકતની લે-વેચ હવે ગેરકાયદેસર ગણાશે સંપત્તિની લે-વેચ પર સરકારની નજર…

ગામડાઓની જમીનોની માપણી અંગે સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન

Hits: 5638જિલ્લા ઇન્સ્પેકટર જમીન રેકર્ડ (ડી.આઇ.એલ.આર.) કચેરી ખાતે સરવે નંબરની માપણી અંગે અરજી કરવા માં આવે…

વેચાણ દસ્તાવેજ કરી વેચનારે બીજા વ્યક્તિ ને બીજો દસ્તાવેજ બનાવી દીધો, હવે શું કરવું ?

Hits: 957રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ ની લાંબા સમય સુધી રેવન્યુ રેકર્ડ પર નોંધ પાડવાની રહી જવાથી મૂળ…

error: Content is protected !!