તમારા ગામ ના કામો માં થયેલ ખર્ચ જાણો ફક્ત એક મિનિટ માં હવે સરપંચ નહિ કરી શકે ગોલમાલ

Hits: 867આજે અમે આપને એક એવી સરકારી વેબસાઇટ (gov.in) ની લિન્ક બતાવવા જઈરહ્યા છીએ જેનો ઉપયોગ…

RTI એક્ટ મુજબ તમને ક્યાં પ્રકાર ની “માહિતી” મળવાપાત્ર છે?

Hits: 592આરટીઆઈ એક્ટની જોગવાઈ મુજબ, સરકાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડતી સરકાર / કોઈપણ સંસ્થાને આ અધિનિયમ…

દફતરી ચકાસણી દરમિયાન પોતાના કેમેરાથી માહિતીનો ફોટો પાડી શકાય છે – ગુજરાત માહિતી આયોગ

Hits: 548માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ હેઠળ કરવામાં આવેલ અરજીમાં સેક્શન 2(j)(i) મુજબ દફ્તર ચકાસણી કરતી વખતે…

માહિતીનો અધિકાર: આર.ટી.આઈ. કેવી રીતે ફાઇલ કરવી તે શીખો?

Hits: 2406માહિતીનો અધિકાર એટલે કે “રાઈટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન”, તમે આ શબ્દો પહેલાં સાંભળ્યા હશે અથવા વાંચ્યા…

RTI એક્ટ, 2005: જાહેર માહિતી અધિકારીની ફરજો

Hits: 586જયારે કોઈ પણ વ્યક્તિ જાહેર માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 હેઠળ અરજી કરવા માટે જાય છે…

RTI એક્ટ 2005 હેઠળ કઈ માહિતી જાહેર ન થઇ શકે

Hits: 344જો કોઈ આરટીઆઈ અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે છે, તો સમય અવધિની સાથે અસ્વીકારનું યોગ્ય તર્ક,…

માહિતી નો અધિકાર અધિનિયમ, 2005 : સરકારની ભૂમિકા

Hits: 240કાયદાની કલમ 26 ભારતીય કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારને (J&K સિવાય) નીચે જરૂરી પગલાં ભરવા…

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, 2005: પ્રક્રિયા

Hits: 73કાયદા હેઠળ, આવરી લેવામાં આવેલા બધા સત્તાધિકારીઓએ જાહેર માહિતી અધિકારી (પીઆઇઓ-PIO)ની નિમણૂક કરવી પડે છે.…

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, 2005 પહેલા ના રાજ્ય કક્ષાના કાયદાઓ

Hits: 73આરટીઆઇ(RTI) કાયદાઓની જે રાજ્ય સરકારો દ્વારા સૌપ્રથમ સફળતાપૂર્વક રચના કરવામાં આવી હતી તેમાં… તામિલનાડુ માહિતીનો…

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, 2005: પરિચય,રચના, કાર્યક્ષેત્ર અને માહતી

Hits: 65માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 એ ભારતીય સંસદનો કાયદો છે. તે “ભારતમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નાગરિકો માટે…

error: Content is protected !!